top of page

English

Hate Crimes Email

The Austin Police Department has created a hate crimes specific email account in order to streamline the process for reporting some types of bias or hate motivated incidents. Specifically, citizens can report incidents that impact entire communities or neighborhoods that are not directed at a specific person or individual without calling 911, 311,or making an online report.  Photos or videos of evidence can also be attached to the email.  In addition, citizens can send  requests to speak to a Victim Services counselor or to gather further  information about bias or hate motivated incidents to this email address.  The address  is APDHateCrimes@

austintexas.gov .  As always, 911 should be called if someone feels that they are in danger or have been a victim or witness to a violent crime. 

 

How to file a Class C Misdemeanor case: 

Not all criminal charges related to crimes that occur in Austin are filed by Austin Police Department officers and detectives.  Certain criminal charges are handled through the City of Austin Municipal Court.  The Municipal Court has jurisdiction over “Class C” misdemeanors, including Assault by Contact, Assault by Threat, Graffiti, and some property crimes.

 

Citizens can file their own criminal complaint with the Municipal Court to initiate a criminal charge.  To file one of these complaints, the complainant (victim in the case) can fill out the complaint forms on their own.   These forms are available on the Austin Texas website: Austintexas.gov, Department, Municipal Court.

 

The complainant can download the Citizen’s Complaint, non-traffic form, or pick it up in person at Municipal Court, 6800 Burleson Rd Building 310, Suite 175, Austin, TX 78744.  After completing the complaint form, the complaint may return it to Municipal Court where the complainant will swear to the information and sign.  The complainant can also mail or fax the complaint form to the Municipal Court if the form is completed and notarized.  After the Municipal Court receives a completed form,   a Municipal Court Prosecutor will review it and make a decision as to whether the charge will be filed..

 

If you have any questions in regards to the process or other class “C” misdemeanors, you can contact Municipal Court at 512-974-4800, APD Victim Services at 512-974-5037, or email the APD Hate Crimes Steering Committee at APDHateCrimes@

austintexas.gov.

简体中文​​​

仇恨犯罪电子邮件

Austin警察局拥有一个电子邮件账户,用于简化报告某些类型的仇恨或偏见事件的流程。当此行为不针对特定个人或社区时,可以使用此电子邮件。照片或视频证据可以附在电子邮件中。您也可以通过电子邮件请求与受害者服务顾问交谈。您可以使用您的语言将电子邮件发送至APDHateCrimes@

austintexas.gov

 

如果您觉得您或其他人处于危险之中,请拨打9-1-1。打电话时,您可以要求一名翻译。只需告诉接线员你所讲的语言。

 

如何提交C类轻罪案件: 

并非所有刑事指控都由Austin警察局提交。某些刑事指控由Austin市市政法院处理。市政法院对“C类”轻罪具有管辖权。包括诸如接触攻击、威胁攻击、涂鸦和一些财产犯罪等犯罪。

 

您可以向市政法院提出自己的刑事诉讼。您可以在以下网站(英语和西班牙语)上找到所需的表格以及如何提交表格的说明:Municipal Court: File Citizen Complaint.。市政法院检察官随后将审阅文件并决定是否提起刑事指控。

 

如果您有任何问题,您可以联系:

 

 • 市政法院:512-974-4800(英语和西班牙语语音信箱问候)

 

 • APD受害者服务:512-974-5037(英语和西班牙语语音信箱问候)

 

 

简体中文口译服务,请使用以下:

 

有两种方法可以传达您的语言访问需求:

 1. 出示您说的语言的iSpeak钱包卡:

 

 1. 说iSpeak,然后说出您说的语言的名称。

 2. 说iSpeak,然后说出您说的语言的名称。

Tiếng Việt​​​

Thư Điện Tử về Các Tội Ác Vì Thù Ghét

Sở Cảnh Sát Austin có một tài khoản thư điện tử để đơn giản hóa quy trình báo cáo một vài loại sự vụ gây ra do thù ghét hoặc thành kiến.  Có thể sử dụng tài khoản thư điện tử này khi hành động đó không hướng đến một người hoặc cộng đồng cụ thể. Có thể đính kèm ảnh chụp hoặc video khi gửi thư điện tử.  Quý vị cũng có thể yêu cầu được trao đổi với một Cố Vấn Dịch Vụ Nạn Nhân qua thư điện tử này. Quý vị có thể gửi thư điện tử bằng ngôn ngữ của quý vị đến địa chỉ APDHateCrimes@

austintexas.gov.

 

Hãy gọi số 9-1-1 nếu quý vị cảm thấy rằng bản thân hoặc người nào khác đang gặp nguy hiểm. Khi gọi điện thoại, quý vị có thể yêu cầu một thông dịch viên. Chỉ cần nói với tổng đài ngôn ngữ mà quý vị nói.

 

Cách nộp đơn kiện một Tội Nhẹ Loại C: 

Không phải tất cả các cáo buộc hình sự đều do Sở Cảnh Sát Austin lập hồ sơ. Một số cáo buộc hình sự được Tòa Án Thành Phố của Thành Phố Austin xử lý.  Tòa Án Thành Phố có thẩm quyền đối với các tội nhẹ "Loại C".  Thẩm quyền này bao gồm các tội như Tấn Công bằng Tiếp Xúc, Tấn Công qua Đe Dọa, Vẽ Bậy, và một vài tội khác liên quan đến tài sản.

 

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại hình sự của quý vị với Tòa Án Thành Phố.  Quý vị có thể tìm thấy các biểu mẫu cần thiết và hướng dẫn cách nộp các biểu mẫu này tại các trang mạng sau (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha): (Tòa Án Thành Phố: Nộp Đơn Khiếu Nại của Công Dân).  Sau đó, Công Tố Viên của Tòa Án Thành Phố sẽ kiểm tra các hồ sơ và đưa ra quyết định về việc các cáo buộc hình sự có được thành lập hay không.

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể liên lạc:

 

 • Tòa Án Thành Phố: 512-974-4800 (Hộp Thư Thoại Trả Lời bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

 

 • Dịch Vụ Nạn Nhân APD: 512-974-5037 (Hộp Thư Thoại Trả Lời bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha)

 

 

Đối với dịch vụ thông dịch tiếng Việt, vui long sử dụng như sau:

Có hai cách giúp quý vị trao đổi về nhu cầu tiếp cận với ngôn ngữ của mình:

 1. Xuất trình thẻ ví iSpeak của ngôn ngữ mà quý vị nói: Thẻ Ví iSpeak Tiếng Việt

 2. Nói iSpeak và sau đó là tên của ngôn ngữ mà quý vị sử dụng.

Español

Correo electrónico sobre crímenes de odio

El Departamento de Policía de Austin tiene una cuenta de correo electrónico para simplificar el proceso para reportar algunos tipos de incidentes motivados por odio o prejuicios.  Este correo electrónico se puede usar cuando la acción no está dirigida a una persona o comunidad en específico. Puede adjuntar a su mensaje fotos o videos de evidencia.  También puede solicitar hablar con un Consejero de Servicios a las Víctimas a través de este correo electrónico. Puede enviar el mensaje de correo electrónico en su idioma a APDHateCrimes@

austintexas.gov.

 

Llame al 9-1-1 si cree que usted u otra persona corre peligro. Cuando llame puede solicitar un intérprete.

 

Cómo presentar una denuncia por un delito menor Clase C: 

No todos los cargos criminales los presenta el Departamento de Policía de Austin. Ciertos cargos criminales se manejan a través de la Corte Municipal de la Ciudad de Austin.  La Corte Municipal tiene jurisdicción sobre los delitos menores "Clase C".  Esto incluye delitos como agresión por contacto, agresión por amenaza, grafiti y algunos delitos contra la propiedad.

 

Usted puede presentar su propia denuncia criminal en la Corte Municipal.  En el siguiente sitio web encontrará los formularios e instrucciones que necesita para presentar su denuncia (en inglés y español): Corte Municipal: Presente una denuncia.  Un fiscal de la Corte Municipal revisará los documentos y tomará una decisión sobre si se iniciará un proceso criminal o no.

 

Si tiene alguna pregunta, utilice la siguiente información de contacto:

 

 • Corte Municipal: 512-974-4800 (el mensaje de la contestadora está en inglés y español)

 

 • Oficina de Servicios para Víctimas de APD: 512-974-5037 (el mensaje de la contestadora está en inglés y español)

 

 

Para recibir servicios de interpretación al español, por favor haga lo siguiente:

Hay dos maneras de comunicar sus necesidades de acceso a su idioma:

 1. Muestre la tarjeta iSpeak para acceso al idioma que usted habla: Tarjeta iSpeak en español

 2. Diga iSpeak seguido del nombre del idioma que usted habla.

bottom of page